Làm cách nào để xóa tìm kiếm khỏi nhật ký hoạt động của tôi?